Misja i wizja

Szkoła nasza to placówka posiadająca własną kulturę, obrzędowość i tradycje. Jest nowoczesną szkołą środowiskową, zatem trwale wpisana jest w rozwijające się środowisko lokalne.

W swoich działaniach dostosowuje się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości, by stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju uczniów.

UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA.
SENEKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

uczniowie – 86

liczba oddziałów – 6

kadra pedagogiczna – 15

pracownicy administracji i obsługi – 5

W całokształcie swoich działań zmierzamy do:

  • zapewnienia uczniom dobrych, bezpiecznych warunków nauki
  • prowadzenia edukacji o najwyższej jakości celem przygotowania uczniów do dalszych etapów kształcenia
  • rozwijania zainteresowań i zamiłowań uczniów
  • zagwarantowania profesjonalnej opieki i pomocy dydaktyczno- wychowawczej i psychologiczno- pedagogicznej
  • tworzenia wspólnej płaszczyzny oddziaływań edukacyjno-wychowawczych szkoły, domu rodzinnego i środowiska
  • przygotowania uczniów do życia i współpracy w grupie, środowisku, ojczyźnie i w Europie
  • rozwijania wartości niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie
  • rozwijania samorządności oraz umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji

 

Kadra pedagogiczna naszej szkoły to zespół fachowców, ciągle doskonalących i aktualizujących swoje umiejętności. Jest to kadra bardzo ambitna , posiadająca wizję każdego działania edukacyjnego, kierująca się optymizmem pedagogicznym, umiejąca tworzyć właściwy klimat pracy szkoły.

 

BAZA SZKOŁY: v zadbane sale lekcyjne v pracownia komputerowa v sala katechetyczna v piękna izba regionalna v kompleks świetlicowo-biblioteczny v Izba Patrona Szkoły v gabinet opieki przedmedycznej v funkcjonalna kuchnia v gabinet logopedii i terapii pedagogicznej Posiadamy Sztandar i Imię. Patronem szkoły jest wielki miłośnik ziemi śląskiej, wybitny językoznawca prof. Stanisław Rospond. Z rodziną Patrona łączą nas przyjacielskie, rodzinne stosunki. NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY: v gimnastykę korekcyjną na basenie v bogatą ofertę księgozbioru bibliotecznego i czasopism; v bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; v fachową opiekę w czasie dowozu uczniów dojeżdżających; v opiekę pedagogiczno - psychologiczną; v atrakcyjne zajęcia świetlicowe; v możliwość udziału w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych; v warunki do codziennych wspólnych śniadań i obiadów; v organizację dyskotek, ognisk, pikników i innych atrakcji. Szkołę w swoim działaniu wspomagają: Rady Sołeckie i sołtysi wsi Żyrowa, Oleszka, Jasiona; OSP z Jasionej i Żyrowej; LKS "Victoria" Żyrowa; Rada i proboszcz Parafii Jasiona; TSKN na Śląsku Opolskim - Żyrowa, Zdzieszowice.; Komisariat Policji w Zdzieszowicach. W klimacie sprzyjającym rozwojowi naszej placówki centralne miejsce zajmuje dziecko i jego potrzeby. Dużą wagę przywiązujemy do rozwijania samorządności uczniów. Samorząd Szkolny demokratycznie wybiera Zarząd, Opiekuna i Rzecznika Praw Ucznia.Uczniowie, są partnerem w rozwiązywaniu bieżących spraw szkolnych oraz inicjują wiele własnych działań. Szkoła nasza realizuje własne projekty edukacyjno- wychowawcze jako szczególną metodę integracji międzyprzedmiotowej o szerokim wachlarzu oddziaływań wychowawczych oraz integracji środowiska szkolnego i lokalnego. Działalność edukacyjno - wychowawczą wzbogacamy w toku pracy pozalekcyjnej. Staramy się by oferta zajęć pozalekcyjnych stwarzała uczniom możliwość pełnej realizacji oczekiwań, rozwijania zainteresowań i zamiłowań, a także była ciekawą formą spędzania czasu wolnego. Wypracowaliśmy własny model współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzicielskim oraz organem prowadzącym i nadzorującym.